Meet the Team

Dan Shanahan

Dan Shanahan

Realtor/Owner

More Details
Sandy Shanahan

Sandy Shanahan

Realtor/Owner/Broker

More Details
Kim Walker

Kim Walker

Realtor/Sales Associate

More Details
Pam Murphy

Pam Murphy

Realtor/Sales Associate

More Details
Rob Joon

Rob Joon

Realtor/Sales Associate

More Details
Pat Shanahan

Pat Shanahan

Realtor/Sales Associate

More Details
Dave Gregersen

Dave Gregersen

Realtor/Sales Associate

More Details
Paula Cairo

Paula Cairo

Realtor/Sales Associate

More Details
Bill Lefley

Bill Lefley

Realtor/Associate Broker

More Details
Angie Remick

Angie Remick

Administration

More Details
Barbara Bevan

Barbara Bevan

Vacation Rentals

More Details